Центар за социјални рад „Солидарност“ у Крагујевцу основан је 14. октобра 1961. године са основним задатком да изучава социјалне проблеме у локалној средини и предлаже мере за њихово решавање. Центар за социјални рад се временом развијао кроз послове истарживања, планирања, спровођења социјалних акција, решавања социјалних проблема појединаца и социјалних група, окупљања и координирања активности других социјалних партнера, креирање нових услуга.

Данас, Центар је организован кроз:

  • Службу за заштиту деце и младих,
  • Службу за заштиту одраслих и старијих,
  • Службу за правне послове (Канцеларијом за пријем и материјална давања),
  • Службу за финансиско- андминистративне и техничке послове,

Делатност Центра је социјална заштита, социјални рад и породично-правна заштита је регулисано Законом о социјалној заштити, Породичним законом, Кривичним законом, Законом о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривично-правној заштити малолетних учинилаца кривичних дела, Законом о медијацији,  Законом о прекршајима, Законом о финансијској подршци породици са децом, и Одлуком о социјалној заштити града Крагујевца.

Директор:
Момир Борић, дипл. правник