Центар за социјални рад „Солидарност“ обавља делатности које су у основи одређене Законом о социјалној заштити, Породичним законом, Кривичним законом, Законом о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривично-правној заштити малолетних учинилаца кривичних дела, Законом о медијацији,  Законом о прекршајима, Законом о финансијској подршци породици са децом и Одлуком о социјалној заштити Града Крагујевца.

Организација рада од оснивања Центра се мењала, до 1.6.2009. године био је заступљен тимски рад, а применом новог Правилника о oрганизацији, нормативима и стандардима рада Центра за социјални рад, примењује се нов метод рада, вођење случаја.
Новим методом рада, вођењем случаја, водитељи случаја- стручњаци су задужени за конкретне случајеве, при координирању и преузимању мере заштите и подршке корисника, користећи потенцијале Центра и других служби и ресурса у локалној заједници.

У оквиру Центра, сагласно Одлуци о мрежи установа у систему социјалне заштите, формално егзистира Одељење – установа за децу и младе „Младост” (нема корисника од 2011.године).

Од јануара месеца 2017.године служба  Саветовалишта за брак и породицу је наставила делатност у оквиру Центра за развој услуга социјалне заштите „Кнегиња Љубица“.