У 2016.години Центар је eвидентирao са 16.042 корисника социјалне заштите, што је за  8% у односу на извештајну 2015.годину а 9,8% у односу на 2014.годину. У погледу полне структуре корисника, 7596 или 47% су мушкарци а 8446(53%)су  жене. Од укупног броја корисника, 942 корисника социјалне заштите потиче из сеоских средина(9,40%).

Kретањe броја корисника  Центра у периоду  2013-2016.године

У односу на укупан број становника Града Крагујевца корисници социјалне и породичне – правне заштите су заступљени са 9% (2015.-7,7%) ; Током 2016. године евидентирано је 3420 нових и 1498 реактивираних корисника.

Старосна  структура корисника социјалне заштите у периоду 2014-2016.године.

Као и претходних година, у укупном броју корисника социјалне заштите, доминантну групу корисника представљају одрасли корисници (од 26-64 година)-48% ; деца су заступљена са 31%; старија лица са 12%, док је најмање заступљена групација младих (од 18-25 година старости)-  9%.