Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица да би задовољило своје основне животне потребе. Потреба за помоћи и негом утврђује се на основу прописа о пензијском и инвалидском осигурању.

Потребна документа за остваривање права на Додатак за помоћ и негу другог лица и увећани додатак у систему социјалне заштите

 1.  Захтев( У центру за социјални рад)
 2. Налази лекара специјалисте(ОРИГИНАЛ ИЛИ ОВЕРЕНА КОПИЈА), не старији од 6 месеци;
 3. Фотокопија личне карте, односно извода из матичне књиге рођених
 4. Изјава о кућној заједници( у центру за социјални рад, уз захтев)
 5. Уверење ПИО :
  • да подносилац захтева није корисник права ПИО-а,
  • да није лице које обавља самосталну делатност,
  • да није земљорадник који подлеже обавезном пензијском и инвалидском осигурању