Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђене Законом о социјалној заштити. Наведени закон прописује опште и посебне услове за остваривање наведеног права.

Општи услови за остваривање права на новчану социјалну помоћ: 

 • Право на новчану социјалну помоћ може остварити појединац, односно породица:
  ако нема других непокретности, осим стамбеног простора који одговара потребама појединца, односно породице и земљишта у површини до 0,5 хектара;
 • ако појединац, односно члан породице није продао или поклонио непокретну имовину или се одрекао права на наслеђивање непокретне имовине или ако је протекао период у којем би, од тржишне вредности непокретне имовине коју је продао, поклонио или се одрекао права на наслеђивање, могао обезбеђивати помоћ у смислу овог закона;
 • ако појединац, односно члан породице не поседује покретну имовину чијим коришћењем или отуђењем, без угрожавања основних животних потреба, може да обезбеди средства у висини шестоструког износа новчане социјалне помоћи која би му била утврђена по овом закону у моменту подношења захтева за новчану социјалну помоћ;
 • ако појединац, односно члан породице није закључио уговор о доживотном издржавању.
  Право на новчану социјалну помоћ могу остварити и појединац који је неспособан за рад, односно породица чији су сви чланови неспособни за рад, ако поред стамбеног простора који одговара потребама породице имају земљиште у површини до једног хектара.
  Изузетно, право на новчану социјалну помоћ може остварити појединац, односно
  породица који не испуњава услове из става 1. Закона о социјалној заштити тачка 1) и става 2. овог члана ако центру засоцијални рад да сагласност за упис хипотеке на своје непокретности ради обезбеђења намирења потраживања у висини валоризованог износа исплаћене новчане социјалне
  помоћи.

 

Посебни услови за остваривање права на новчану социјалну помоћ радно способног појединца
Основица за утврђивање новчане социјалне помоћи, усклађује се са индексом потрошачких цена у претходних шест месеци, на основу статистичких података, два пута годишње, 1.априла и 1.октобра.

Потребна документа за оствариванје права на новчану социјалну помоћ

 1. Фотокопија  личне карте за сва пунолетна лица
  2. Фотокопија извода из матичне књиге рођених за децу
  3. Фотокопија легитимације интерно расељених лица, Фотокопија зеленог картона,или решење о пријему у држављанство за све чланове домаћинства
  4. Уколико супружници или ванбрачни партнери не живе заједно – Одлука о повери малолетне деце или доказ да је поступак пред надлежним судом у току
  5. Лице, односно чланови породице, које је неспособно самостално за рад а има сроднике са којима не живи, а који према закону имају обавезу да учествују у његовом издржавању прилажу:
  -правоснажну судску одлуку о издржавању,односно судско поравнање закључено са сродником или доказ да је код надлежног суда покренуо поступак ради утврђивања обавезе издржавања код сродника
  6. Потврда о приходима појединца/чланова породице по основу:
  –    радног односа/зарада/плата( потврда о оствареној заради)
  –    повремених и привремених послова и Уговора о делу ,
  –    пензија ( последњи чек од пензије)
  –    инвалиднина и др.примања у висини просечног месечног прихода оствареног 3,2 или 1 месеца који предходи месецу подношења захтева
  7. Уверење о незапослености Националне службе за запошљавање за радно способна лица
  8. Потврда Фонда ПИО да нису корисници пензије/нити је поступак у току за сва лица која због година живота не могу да се пријаве на евиденцију Националне службе за запошљавање
  9. Потврда о редовном школовању за децу старију од 15 година
  10. Изјава о кућној заједници (уз захтев у центру за социјални рад)
  11. Уверење Градске пореске управе о задужењу порезом на имовину физичких лица за све пунолетне чланове домаћинства- ( зграда Града-призмље)
  12. Уверење Министарства финансија и привреде, пореска упрва филијала А Крагујевац, о евиденцији  пореза и доприноса по основу свих делатности, уколико неко од чланова обавља неку приватну делатност( зграда Безистана);
  13. Уверење Републичког геодетског завода, Служба за катастар непокретности града Крагујевца, о уписаној непокретности са површином и катастарским приходом(прибавити из места рођења).