Појединац који је неспособан за рад, односно породица чији су сви чланови неспособни за рад и једнородитељска породица имају право на увећану новчану социјалну помоћ. Неспособни за рад у смислу овог закона су:

 1. жена и мушкарац који су навршили године живота одређене прописима о пензијском и инвалидском осигурању као услов за старосну пензију;
 2. дете до навршене 15. године живота;
 3. дете на школовању, до краја рока прописаног за то школовање, а најкасније до навршене 26. године живота;
 4. лице које је потпуно неспособно за рад према прописима о раду и о пензијском и инвалидском осигурању;
 5. труднице и родитељ детета који користи породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета према прописима о раду;
 6. незапослено лице које се стара о члану породице из члана 81. став 2. овог закона, који је корисник права на помоћ и негу по било ком основу;
 7. лице коме је утврђен трећи степен радне способности у складу са прописима којима се уређује запошљавање особа са инвалидитетом;
 8. лице према коме је покренут поступак утврђивања радне способности или поступак лишавања пословне способности – док тај поступак траје.
 9. Појединцу који је способан за рад, односно породици у којој је већина чланова способна за рад припада новчана социјална помоћ у трајању до девет месеци у току календарске године, ако испуњава услове прописане овим законом.

Потребна документа за остваривање права на увећану новчану помоћ

 1. Изјава о кућној заједници( у центру за социјални рад, уз захтев)
 2. Фотокопија личних карата за подносиоца захтева и дете, односно фотокопија извода из матичне књиге рођених за дете
 3. Решење о признатом праву на увећани додатак за помоћ и негу другог лица
 4. Доказ за подносиоца захтева – родитеља из ПИО-а да није пензионер
 5. Доказ да родитељ није у осигурању (потврда узета из ПИО-а)