Право на једнократну помоћ може се признати појединцу или породици који се изненада  или тренутно нађу у стању социјалне потребе, које не могу сами превазићи.
Једнократна помоћ у натури и новчаном износу може се признати у следећим случајевима:

 • прибављања личне документације ради остваривања права у области социјалне заштите;
 • задовољавања основних животних потреба (набавка намирница, огрева, хигијенски пакет);
 • набавке лекова, медицинских помагала и помоћи у лечењу (ако не постоји други основ);
 • набавке уџбеника и школског прибора за децу која се редовно школују;
 • изласка младих из система социјалне заштите;
 • изласка жртава насиља у породици из Прихватилишта;
 • других ванредних ситуација, када се не може превазићи стање социјалне потребе.

Право на једнократну новчану помоћ признаје се појединцу или породици:

 • за набавку лекова, медицинских помагала и помоћи у лечењу ако приходи, у месецу који претходи месецу подношења захтева, не прелазе износ нето минималне зараде у Републици Србији познате у моменту подношења захтева;
 • за остале случајеве из става 1. овог члана, ако приходи у месецу који претходи месецу подношења захтева не прелазе износ 50% бруто минималне зараде у Републици Србији, познате у моменту подношења захтева.

Изузетно, Центар за социјални рад ово право може признати појединцу или породици који не испуњавају услове за остваривање права на једнократну новчану помоћ дефинисаних овом Одлуком.

Износ једнократне новчане помоћи не може бити већи од износа просечне нето зараде остварене по запосленом у граду Крагујевцу, познатог у моменту одлучивања о праву.

Право на једнократну новчану помоћ лицу коме је истекла казна затвора може се признати:

 • ако се по процени стручног радника социјалног рада/водитеља случаја налази у стању социјалне потребе
 • ко се по одслужењу казне затвора нема прихват породице.

Новчани износ се може признати само у случају да Центар за социјални рад сарађује са Заводом за извршење кривичних санкција у сачињавању програма плана припреме за отпуст.

Једнократна новчана помоћ за добровољно радно ангажовање у локалној заједници припада радно способним лицима, која се налазе у стању социјалне потребе.