Право на једнократну помоћ може се признати појединцу или породици који се изненада     или тренутно нађу у стању социјалне потребе, које не могу сами превазићи.
Право на једнократну новчану помоћ може се признати појединцу или породици:

 • прибављања личне документације ради остваривања права у области социјалне заштите;
 • задовољавања основних животних потреба (набавка намирница, огрева, хигијенски пакет);
 • набавке лекова, медицинских помагала и помоћи у лечењу (ако не постоји други основ
 • набавке уџбеника и школског прибора за децу која се редовно школују;
 • изласка младих из система социјалне заштите;
 • изласка жртава насиља у породици из Прихватилишта;
 • других ванредних ситуација, када се не може превазићи стање социјалне потребе.

Износ једнократне новчане помоћи не може бити већи од износа просечне нето зараде    остварене по запосленом у граду Крагујевцу, познатог у моменту одлучивања о праву.

Потребна документа за остваривање права на једнократну новчану помоћ

 1. Фотокопија личне карте за сва пунолетна лица
 2. Фотокопија извода из матичне књиге рођених за децу
 3. Уколико је брак разведен, фотокопија пресуде о разводу брака и одлуке о повери малолетне деце, или доказ да је поступак у току,
 4. Правоснажна судска одлука о издржавању од сродника који ту обавезу имају по Породичном закону или доказ да је код надлежног суда покренут поступак ради утврђивања обавезе издржавања сродника
 5. Изјава о кућној заједници, уз захтев се попуњава у Центру за соц.рад
 6. Потврда о приходима појединца,односно чланова породице који су у радном односу, за месец који претходи месецу подношења захтева,
 7. Последњи чек од пензије која су остварила то право
 8. Потврда Фонда ПИО да нису корисници пензије(за лица која због година не могу да се пријаве на Националну службу за запошљавање), или фотокопија оверене здравствене књижице,
 9. Уверење за незапослене чланове породице са НСЗ,
 10. Потврда о школовању за децу старију од 15 година,
 11. Уверење Градске пореске управе о задужењу порезом на имовину физичких лица за све пунолетне чланове домаћинства- ( зграда Града-призмље)
 12. Фотокопија Решења о порезу на имовину за физичка лица
 13. Уверење Министарства финансија и привреде, пореска упрва филијала А Крагујевац, о евиденцији  пореза и доприноса по основу свих делатности, уколико неко од чланова обавља неку приватну делатност( зграда Безистана);

Ако се предаје за једнократну помоћ на име набавке лекова:

 • Извештај изабраног лекара о потребној терапији
 • Налаз лекара специјалисте не старији од 6 месеци
 • Рецепт са ценом лека, не старији од 15 дана(са потписом  лекара и датумом)
 • Отпусна листа, не старија од 6 месеци