Услуга смештаја обезбеђује се смештајем корисника у: сродничку, хранитељску и другу породицу за одрасле и старије, дом за смештај корисника, укључујући мале домске заједнице, прихватилиште и друге врсте смештаја у складу са законом.

Пружањем услуге породичног смештаја деци и младима се привремено, до краја завршетка редовног школовања односно до навршене 26.године живота, обезбеђује нега, заштита и услови за оптималан развој у породичном окружењу.

Породични смештај за децу и младе обухвата и припрему за повратак родитељима, други стални животни аранжман и припрему за самосталан живот.

Породичним смештајем одраслим и старијим особама омогућава се одржавање или побољшање квалитета живота.

Потребна документа за породични смештај  

 1. Захтев
 2. Фотокопија личне карте
 3. Фотокопија извода из матичне књиге рођених
 4. Фотокопија извода из матичне књиге венчаних
 5. Уверење о држављанству
 6. Доказ о запослењу и месечним приходима
 7. Потврда о имовини
 8. Лекарско уверење о здравственом стању
 9. Уверење да није лишен родитељског права
 10. Уверење да није осуђиван(прибавља центар по службеној дужности)
 11. Уверење Основног суда да се против подносиоца не води  истрага, односно да није подигнута оптужница
 12. Уверење да није лишен пословне способности( добија се у центру за социјални рад )
 13. Потврда да није на евиденцији лица против кога је одређена мера заштите од насиља у породици- (прибавља се у центру за социјални рад)

Домским смештајем кориснику се обезбеђује становање и задовољавање основних животних потреба, као и здравствена заштита. Домским смештајем детета, поред наведених потреба,обезбеђује се приступ образовању.

Потребна документација за смештај одраслих и старих лица

 1. Захтев
 2. Извод из матичне књиге рођених или венчаних
 3. Фотокопија личне карте
 4. Фотокопија здравствене књижице
 5. Уверење о здравственом стању
 6. Чек од пензијеостварене у месецу који предходи подношењу захтева
 7. Уверење из Катастра непокретности
 8. Правоснажна судска одлука о издржавању од сродника