Право на увећани додатак за помоћ и негу другог лица има лице за које је, на основу прописа о пензијском и инвалидском осигуранју, утврђено да има телесно оштећење од 100% по једном основу или да има органски трајни поремећај неуролошког или психичког типа и лице које има више оштећења, с тим да ниво оштећења износи по 70% и више процената по најмање два основа.
Износ увећаног додатка за помоћ и негу другог лица усклађује се са индексом потрошачких цена у претходних шест месеци, на основу статистиучких података, два пута годишње, 1.априла и 1. октобра.

Један од родитеља који није у радном односу, а који најмање 15 година непосредно негује своје дете које је остварило право на увећани додатак за помоћ и негу другог лица, има право на посебну новчану накнаду у виду доживотног месечног примања у висини најниже пензије у осигурању запослених, кад наврши општи старосни услов за остваривање пензије према прописима о пензијском и инвалидком осигурању, ако није остварило право на пензију. Ако родитељ оствари право на пензију након стицања права на посебну новчану накнаду, има право избора између пензије или посебне новчане накнаде.

Потребна документација:

  1. Захтев у ЦСР
  2. Налази лекара специјалисте-ОРИГИНАЛ ИЛИ ОВЕРЕНЕ КОПИЈЕ, не старије од 6 месеци
  3. Фотокопија личне карте, односно извода из матичне књиге рођених;
  4. Изјава о кућној заједници (у центру за социјални рад, уз захтев)
  5. Решење РФ ПИО о оствареном праву  на додатак за помоћ и негу другог лица у систему ПИО-а
  6. Налаз, оцена и мишљење лекарске комисије о степену телесног оштећења