О нама

Центар за социјални рад „Солидарност“ у Крагујевцу основан је 14. октобра 1961. године са основним задатком да изучава социјалне проблеме у локалној средини и предлаже мере за њихово решавање. Центар за социјални рад се временом развијао кроз послове истарживања, планирања, спровођења социјалних акција, решавања социјалних проблема појединаца и социјалних група, окупљања и координирања активности других социјалних партнера, креирање нових услуга.

Преглед организационе структуре:

  • Служба за заштиту деце и младих;
  • Служба за затиту одраслих и старих;
  • Служба за правне послове са Канцеларијом за пријем  и Канцеларијом за материјална давања
  • Административно, финансијски и технички  послови;
  • Послови планирања, развоја и извештавања

Делатност Центра је социјална заштита, социјални рад и породично-правна заштита је регулисана Законом о социјалној заштити, Породичним законом, Кривичним законом, Законом о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривично-правној заштити малолетних учинилаца кривичних дела, Законом о медијацији,  Законом о прекршајима, Законом о финансијској подршци породици са децом, Законом о спречавању насиља у породици, Одлуком о социјалној заштити града Крагујевца и другим прописима.

Директор: Предраг Ивковић, дипл. правник