Статистика

Укупан број корисника социјалне заштите Центра  од 2018-2021.године.


Током 2021.године Центар је eвидентирao 16.016 корисника из социјално-правне заштите, што представља 9% укупног броја становника града Крагујевца. У погледу полне структуре, као и претходних година, доминирају особе женског пола: 8.757(55%), док су 7.259 корисника мушког пола.