Појединац који је неспособан за рад, односно породица чији су сви чланови неспособни за рад и једнородитељска породица имају право на увећану новчану социјалну помоћ. Неспособни за рад у смислу овог закона су:

  • жена и мушкарац који су навршили године живота одређене прописима о пензијском и инвалидском осигурању као услов за старосну пензију;
  • дете до навршене 15. године живота;
  • дете на школовању, до краја рока прописаног за то школовање, а најкасније до навршене 26. године живота;
  • лице које је потпуно неспособно за рад према прописима о раду и о пензијском и инвалидском осигурању;
  • труднице и родитељ детета који користи породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета према прописима о раду;
  • незапослено лице које се стара о члану породице из члана 81. став 2. овог закона, који је корисник права на помоћ и негу по било ком основу;
  • лице коме је утврђен трећи степен радне способности у складу са прописима којима се уређује запошљавање особа са инвалидитетом;
  • лице према коме је покренут поступак утврђивања радне способности или поступак лишавања пословне способности – док тај поступак траје.
  • Појединцу који је способан за рад, односно породици у којој је већина чланова способна за рад припада новчана социјална помоћ у трајању до девет месеци у току календарске године, ако испуњава услове прописане овим законом.