Третман починиоца насиља у партнерским односима

"Третман починиоца у партнерским односима''  је део великог пројекта ''Борба против сексуалног и родно заснованог насиља'' који је реализовала Управа за родну равноправност Министарства рада и социјалне политике РС уз финансијску подршку Владе Краљевине Норвешке и техничку и стручну подршку УНДП.

Основни циљ пројекта је заустављање и спречавање понављања насиља у породици и обезбеђење сигурности жртава насиља у породици.

Посебни циљеви су : да починилац  насиља стекне увид у своје поступке, да усвоји самоконтролу понашања и конструктивне обрасце понашање и промени уверења која доприносе насиљу.

Циљеви пројекта су остварени кроз следеће резултате:

 • АТВ из Норвешке је спровео едукацију (септембар-новембар 2011.)   и  5 стручних радника из Крагујевца су  стекла посебна знања и  вештине за рад са починиоцима насиља у породици
 • Дана, 04. 11. 2011. године , одржан је семинар чији је водитељ био Мр. психолог Драган Јусуповић из Загреба. Овај семинар је имао за циљ да се сви актери у заједници ( МУП, судови, здравство, адвокатска комора, ЦСР, локална самоуправа, ОЈТ..) упознају шта је то психосоцијални третман, која је његова сврха,  када се он примењује,који су  услови за његову примену што је   подједнако важно као и сама реализација психосоцијалног третмана,
 • Медијска промоција и представљање психосоцијалног третмана у локалној заједници започета је од септембра 2011.  и континуирано се спроводи и сада,  са циљем да се  сензибилише   шира јавност за  препознавање и заустављање насиља у партнерским односима.
 • Промовисали смо значај третмана починиоца насиља у партнерским односима у локалној заједници, а и шире, кроз састанке са релевантним социјалним актерима, округле столове, трибине, медије, предавања студентима у Београду и Новом Саду.
 • Сарадња са локалним институцијама је ојачана, третман препознат као важан за свеобухватно решавање проблема насиља у породици.
 • Проширили смо и унапредили свој досадашњи рад са директним корисницима.  Психосоцијалним третманом обухваћен је 31 корисник. Обављено је 104 индивидуална разговора . Организован је  групни  рад са две групе починиоца ( 12 клијената). Од јула месеца је започет рад са новом групом.

     Резултати рада довели су до позитивне промене код починоца насиља у партнерским односима:

 • На основу разговора са жртвом, добили смо информације да се ни код једног клијента у групном третману физичко насиље није поновило током третмана
 • Кроз завршну евалуацију, сви починиоци су препознали промену на личном нивоу
 • Сви починиоци насиља су у групном раду били отворенији, спремнији за терапијски рад и изношење личних искустава и овај сегмент рада су оценили највишом оценом
 • Добра сарадња са тужилаштвом дипринела је да се број упућених клијената повећао у односу на почетну годину (  2010.)  за око 75%.
 • Три  клијента су се  добровољно укључила у психосоцијални третман након спровоедених мативационих интервјуа
 • Осмислили смо и урадили  нови програм групног рада са починиоцима, заједно са колегама у Нишу и Београду.
 • Покренули смо  иницијативу за системски уређењем  третмана починиоца насиља у партнерским односима како би се обезбедила његова одрживост.  У том смислу смо Министарству правосуђа, преко Министарства рада и социјалне политике, проследили иницијативу за допуном Закона о кривичном поступку и  предложили:
 • да дужина третмана не може бити краћа од 6 месеци
 • да се јасно дефинише начин и место спровођења психосоцијалног третмана насиља у породици
 • да се дефинише начин финансирања

На Округлом столу на тему „Град Крагујевац у борби против насиља у породици- психосоцијални третман починиоца насиља у породици- даље преспективе“, покренута је иницијатива да се у Закону о прекршајима донесу нове законске одредбе и то: 

 • да се пропише посебна заштитна мера упућивање на психосоцијалну терапију починиоца насиља у породици, обзиром на позитивна искуства земаља у окружењу, брзину изрицања и економичност што је јако битно за заустављање насиља у породици
 • да се изменама и допунама Закона о прекршајима пропише заштитна мера психијатријског лечења
 • да се дефинише финансирање спровођења ове мере, за шта је неопходно иницирати координацију Министарства рада и социјалне политике и Министарства правде
 • да се посебно дефинишу и одреде средства која ће бити намењена за сам поступак заштите жртава насиља у породици у смислу збрњавања, правног заступања, материјалне и других врста подршка

Адаптиран је  и опремљен  простор за индивидуални и групни рад са починиоцима насиља у породици чиме је реализован  један од циљева пројекта ''Борба против сексуалног и родно заснованог насиља''  а то је : јачање  институција  за сузбијање и спречавање насиља у породици

Осмишњен је  и урађен  програм обуке професионалаца за рад са починиоцима насиља у партнерским односима,  заједно са тимовима из Београда и Ниша. Програм је акредитован од стране Републичког завода за социјалну заштиту  у Београду јула  2012. године и акредитација важи од 03. 07. 2012. до 03. 07. 2015. године. Акредитацијом програма  створене су могућности  да се рад са починиоцима уведе у новим срединама и системски развија на подручју целе Србије.

Осмислили смо и одштампали  брошуру   '' Живот без насиља'',  која има  за циљ да починиоци насиља у партнерским односима по реализацији психосоцијалног третмана добију јасне препоруке и упуства како организовати живот без насиља, јер је то дуготрајан и сложен процес.