Додатак за помоћ и негу другог лица

Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због телесног или сензорног оштешења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица да би задовољило своје основне животне потребе.

Право на додатак за помоћ и негу другог лица остварује се у систему социјалне заштите уколико то није могуће по другом правном основу.

О праву на додатак и негу другог лица на основу мишљења Органа вештачења-лекарске комисије РФ ПИО, одлучује центар за социјални рад.