Линкови

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
http://www.minrzs.gov.rs

Републички завод за социjалну заштиту
http://www.zavodsz.gov.rs/

Град Крагујевац
http://www.kragujevac.rs

Геронтолошки центар Крагујевац
http://www.gerontoloski-kg.rs

Завод за смештај одраслих лица „Мале пчелице“
http://www.malepcelice.org.rs 

Центар за развој услуга социјалне заштите „ Кнегиња Љубица“
centarkg@kneginjaljubica.org.rs

Центар за породични смештај и усвојење
cpsukg@gmail.com