Потребна документа за хранитељство

 1. Захтев
 2. Фотокопија личне карте
 3. Фотокопија извода из матичне књиге рођених
 4. Фотокопија извода из матичне књиге венчаних
 5. Уверење о држављанству
 6. Доказ о заради
 7. Доказ о запослењу
 8. Лекарско уверење о здравственом стању
 9. Уверење Основног суда да потенцијални хранитељ није лишен родитељског права
 10. Уверење да није осуђиван
 11. Уверење Основног суда да потенцијални хранитељ није под истрагом
 12. Уверење Центра за социјални рад да потенцијални хранитељ није под старатељством
 13. Уверење да није лишен пословне способности
 14. Доказ да нису на евиденцији лица против којих је одређена мера заштите од насиља у породици- прибавља се у Центру за социјални рад
 15. Пореско уверење
 16. Уверење о кућној заједници
 17. Доказ о имовини
 18. Доказ из КЕ