Потребна документа за једнократну помоћ

 1. Фотокопија личне карте за сва пунолетна лица (Фотокопија легитимације интерно расељених лица, Фотокопија зеленог картона)
 2. Фотокопија извода из матичне књиге рођених за децу
 3. Уколико је брак разведен, фотокопија пресуде о разводу брака
 4. Правоснажна судска одлука о издржавању од сродника који ту обавезу имају по Породичном закону или доказ да је код надлежног суда покренут поступак ради утврђивања обавезе издржавања сродника
 5. Уверење о имовном стању  (пореско уверење)
 6. Решење о порезу на имовину за физичка лица
 7. Фотокопија извода из матичне књиге умрлих
 8. Уверење за незапослене чланове породице
 9. Потврда о висини примања (у три месеца који претходе месецу у којем је поднет захтев)
 10. ЕДБ (потрошачки број струјомера)- ако се струјемер води на подносиоца захтева или члана домаћинства
 11. Уверење о кућној заједници
 12. Потврда о школовању за децу
 13. Уверење да подносилац захтева није осигураник РФ ПИО
 14. Последњи чек од пензије

Ако се предаје за једнократну помоћ на име набавке лекова:

 • Рецепт са ценом лека, не старији од 15 дана
 • Отпусна листа, не старија од 6 месеци
 • Налаз лекара специјалисте не старији од 6 месеци