Потребнa документa за старатељство

Старатељство је облик заштите који обухвата старање о личности, заступање, прибављање средстава за издржавање, управљање и располагање имовином. Под старатељство се стављају дете без родитељског старања (малолетни штићеник) или пунолетно лице које је лишено пословне способности (пунолетни штићеник).

За старатеља се поставља лице које има лична своства и способности потребне за обављање дужности старатеља, а пристало је да буде старатељ, под условом да испуњава све прописане услове из чл.128 Породичног закона. За старатеља се првенствено постављају супружник, сродник или хранитељ штићеника, осим ако интерес штићеника не налаже другачије.

Орган старатељства је дужан да постави привременог старатеља:

 • лицу чије је боравиште непознато, а оно нема законског заступника или пуномоћника
 • непознатом сопственику имовине
 • лицу чији су интереси у супротности са интересима његовог заступника, односно лицима која имају супротне интересе а истог законског заступника (колизијски старатељ)
 • страном држављанину који се налази или има имовину на територији Републике Србије
 • лицу које захтева да му буде постављен привремени старатељ и за то наведе оправдани разлог.

Потребнa документa за старатељство

За потенцијалног старатеља

 1. Захтев
 2. Фотокопија личне карте
 3. Фотокопија извода из матичне књиге рођених
 4. Фотокопија извода из матичне књиге венчаних
 5. Лекарско уверење о здравственом стању
 6. Уверење да није потпуно или делимично лишен пословне способности (Основни суд)
 7. Уверење да није потпуно или делимично лишен родитељског права (Основни суд)
 8. Уверење Полицијске управе да лице није осуђивано
 9. Уверење да није покренут кривични поступак, нити истрага (Основни суд)
 10. Доказ о запослењу и висини зараде (за претходна три месеца)
 11. Уверење из Службе непокретности(подаци о последњем стању)

Потребна документација за штићеника:

 1. Фотокопије личне карте
 2. Извод из матичне књиге рођених
 3. Доказ о приходима
 4. Здравствена документација
 5. Уверење из Службе непокретности(подаци о последњем стању)