Потребна документа за усвојење

Држављани Републике Србије

Будући усвојитељи подносе писмени захтев за заснивање усвојења органу старатељства на чијем подручју они имају заједничко пребивалиште, односно боравиште.

 1. Захтев за заснивање усвојења
 2. копија личне карте
 3. извод из матичне књиге рођених будућих усвоитеља
 4. извод из матичне књиге венчаних
 5. уверење у  држаљанству
 6. лекарско уверење о здравственоном стањеу будућих усвоитеља
 7. уверење да будући усвојитељи нису потпуно или делимично лишени родитељског права
 8. уверење да будући усвојитељи нису потпуно или делимично лишени пословне способности
 9. извештај надлежног државног органа, којим се потврђује да се будући усвојитељи на налазе на евиденцији осуђиваних лица и да се против њих не води кривични поступак
 10. исправе којима се доказују чињенице везане за имовинско стање будућих усвоитеља
 11. уверење о запослењу,примањима и друге исправе којима се доказује финансијско и материјално стање будућих усвојитеља
 12. потврда да будући усвоитељи нису на евиденцији лица против којих је одређена мера заштите од насиља у породици

Страни држављани

Страни држављани подносе писмени захтев за заснивање усвојења преко министарства надлежног за породичну заштиту.

 1. захтев за заснивање усвојења
 2. копија пасоша или уверење о држављанству
 3. извод из матичне књиге рођених будућих усвоитеља
 4. извод из матичне књиге венчаних
 5. у случају да је будући усвојитељ разведен, оверена копија исправе о разводу брака
 6. у случају да је будући усвојитељ удовац/удовица, оверена копија умрлице за преминулог супружника
 7. извод из матичне књиге рођених биолошке деце будућих усвојитеља, уколоко их имају
 8. извод из матичне књиге рођених за усвојену деце будућих усвојитеља, уколоко их имају, и пратећи извештаји агенције за ту децу након њиховог усвојења
 9. извештај надлежног државног органа, којим се потврђује да се будући усвојитељи не налазе на евиденцији осуђиваних лица и да с е против њих не води кривични поступак
 10. уверење о здравственом стању
 11. исправе којима се доказују чињенице везане за имовинско сстање будућих усвојитеља
 12. уверење о запослењу,примањима и друге исправе којима се доказује финансијско и материјално стање будућих усвојитеља
 13. социјално-породична и психолошка студија о будућим усвојитељима, са доказом да Агенција која врши студију има дозволу (лиценцу) надлежног органа власти
 14. доказ да будући усвјитељи испуњавају услове за заснивање усвојења по праву државе(а) чији су они држављани
 15. фотографија будућих усвојитеља