Потребна документација за смештај одраслих и старих лица (Геронтолошки центар)

  1. Захтев
  2. Извод из матичне књиге рођених или венчаних
  3. Фотокопија личне карте
  4. Фотокопија здравствене књижице
  5. Уверење о здравственом стању
  6. Докази о имовини и приходима од утицаја на трошкове смештаја (чек од пензије)
  7. Уверење о имовном стању
  8. Писмена сагласност корисника да се приходи директно усмере за покривање трошкова смештаја
  9. Правоснажна судска одлука о издржавању од сродника који ту обавезу имају по Породичном закону или доказ да је код надлежног суда покренут поступак ради утврђивања обавезе издржавања сродника