Привремено старатељство

  1. Фотокопије личних карата ( за потенцијалног старатеља и за лице коме ће бити постављен привремени старатељ)
  2. Извод из матичне књиге рођених – за потенцијалног старатеља
  3. Уверење о здравственом стању (Дом здравља) – за потенцијалног старатеља
  4. Уверење МУП-а да лице није осуђивано – за потенцијалног старатеља
  5. Уверење Суда да лице није лишено родитељског права – за потенцијалног старатеља
  6. Последњи чек од пензије
  7. Здравствена документација – за лице коме ће бити постављен старатељ
  8. Пореско уверење – за лице коме ће бити постављен привремени старатељ