Пројекат „Унапређење примене васпитних налога“

У Центру за социјални рад „Солидарност“ у Крагујевцу актуелно се од фебруара 2014.године реализују активности у оквиру пројекта „Унапређење примене васпитних налога“. Пројекат представља саставни део ширег реформског програма под називом „Унапређење доступности правде у Србији“.

Пројекат се реализује у сарадњи са Републичким заводом за социјалну заштиту, Вишим јавним тужилаштвом и Вишим судом у Крагујевцу. Општи циљ пројекта је унапређење положаја малолетника у сукобу са законом.

Васпитни налог је посебна мера предвиђена Законом о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривично правној заштити малолетних лица која нема карактер кривичне санкције већ је сврханепокретање кривичног поступка према малолетном учиниоцу кривичног дела или обуставе поступка са циљем да се васпитним налогом утиче на правилан развој малолетника и јачање његове одговорности како би се превенирало чињење новог кривичног дела.

Центар за социјални рад „Солидарност“ у Крагујевцу реализује четири васпитна налога:

– поравнање са оштећеним како би се накнадом штете, извињењем, радом или на неки други начин отклониле у целини или делимично штетне последице дела;

– редовно похађање школе или редовно одлажање на посао;

– укључивање,  без накнаде,  у рад хуманитарних организација или послове социјалног, локалног или еколошког садржаја;

– укључивање у појединачни или групни третман  у одговарајућој здравственој установи или саветовалишту