Психосоцијални третман починиоца насиља у породици

Организован рад са починиоцима насиља у породици у Саветовалишту за брак и породицу је започет 2010. години као резултат повезивања институција на локалном нивоу у борби против насиља у породици и развијања Протокола о међусекторској сарадњи у процесу заштите жртава од насиља у породици, који је закључен у октобру 2008. године. 

Психосоцијални третман починиоца насиља служи за заустављање и спречавање понављања насиља у породици што је његов основни циљ. 
 
Сигурност жртве је у првом плану.
 
Посебни  циљеви третмана  су да починилац насиља : 
  • Стекне увид и прихвати одговорност за своје понашање
  • Да усвоји самоконтролу понашања,
  • Да научи социјалне вештине за конструктивно решавање сукоба
  • Промени уверења која доприносе успостављању насилног односа
Рад са починиоцима насиља у породици се реализује кроз следеће форме рада : 
  • Процена за укључивање у терапију ( 1 до 3 сусрета са починиоцем )  
  • Обавезан део третмана је разговор са жртвом 
  • Индивидуални рад 
  • Групни рад
Третман се најчешће спроводи по наредби Основног јавног тужилаштва по члану 283. Став 1. Тачка 6. Законика о кривичном поступку РС. Неколико клијената је до сада укључено и добровољно. 
 
Број починилаца насиља који су упућени у Саветовалиште на психосоцијални третман је у порасту и приказан је у следећем графику: 
 
 

Третман се у највећем броју случајева спроводи кроз групни рад. Динамика групних сусрета је једном недељно. До сада је реализован рад са више група починилаца. Од јануара 2013. године рад се спроводи у групи отвореног типа, сваке недеље, тако да су у току 2013. године одржане 52 групне сесије.