Увећани додатак за помоћ и негу другог лица

Право на увећани додатак за помоћ и негу другог лица има лице за које је, на основу прописа о пензијском и инвалидском осигурању, утврђено даима телесно оштећење од 100% по једном основу или да има органски трајни поремећај неуролошког и психичког типа и лице које има више  оштећења, с тим да ниво оштећења износи по 70% и више процената по најмање два основа.

Лица која су право на новчану накнаду за помоћ и негу другог лица остварила по прописима о пензијском и инвалидском  осигурању право на увећани додатак за помоћ и негу другог лица остварују у висини разлике увећаног додатка и износа остварене накнаде по прописима пензијског и инвалидског осигурања.

Захтев за остваривање права се подноси центру за социјални рад. О праву на увећани додатак и негу другог лица на основу мишљења Органа вештачења-лекарске комисије РФ ПИО, одлучује центар за социјални рад.