Увећан додатак за помоћ и негу другог лица

  1. Захтев
  2. Налази лекара специјалисте
  3. Фотокопија личне карте
  4. За осигуранике РФ ПИО доказ о оствареном праву на новчану накнаду за помоћ и негу другог лица
  5. За осигуранике РФ ПИО доказ о постојању телесног оштећења у наведеним процентима