„Заједно смо бољи, заједно смо јачи“

Програм „Заједно смо бољи, заједно смо јачи“ је програм превентивног карактера који има за циљ спречавање антисоцијалног понашања кроз развијање вештина ненасилног решавања конфликата, повећање кохезивности унутар школских група и промоцију толеранције. Осмишљен је тако да подстиче просоцијално реаговање кроз неформално учење и вршњачку размену.
 
Програм се састоји из два дела:
 
  1. Први део програма подразумева рад на разумевању конфликта и учењу вештина решавања конфликата. Овај део програма се реализује кроз 6 радионица, са следећим темама: дефинисање конфликта, начини реаговања у сукобу (агресивно, пасивно, асертивно), вештине успешног решавања конфликата (активно слушање, Ја-говор, асертивно примање и давање критике/похвале) и мапирање потреба и страхова учесника конфликта    
     
  2. Други део програма подрзумева обуку вршњачких едукатора који би касније, уз подршку стручног особља школе, реализовали радионице на тему ненасилног решавања конфликата. Циљ другог дела програма је да се искористе могућности вршњачке едукације за промоцију ненасилне комуникације и ширење вештина решавања конфликата и на друге ученике школе. Такође, вршњачи едукатори на тај начин постају важан ресурс школе, чија би знања могла бити употребљена не само у оквиру овог програма већ и шире.
Програм се спроводио од 2009. до 2013. године, у основним школама у Крагујевцу: „Радоје Домановић“, „Светозар Марковић“, „Доситеј Обрадовић“, „Ђура Јакшић“, „Мирко Јовановић“ и „Милоје Симовић“.